Skip to content

Dyslektický kroužek

Je určen žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), kterým bylo navštěvování tohoto kroužku doporučeno poradenským pracovištěm. Mohou ho navštěvovat žáci od první do sedmé třídy. Podle věku jsou žáci rozděleni na dvě skupiny. Časová dotace je jedna hodina týdně.

V kroužku se pomocí nejrůznějších aktivit zaměřujeme na rozvoj jednotlivých schopností, které jsou důležité pro reedukaci těchto obtíží. Rozvíjíme zrakovou pozornost a paměť, sluchovou pozornost a paměť, fonematický sluch, čtenářské dovednosti. Procvičujeme koordinaci očí a rukou, pravolevou i prostorovou orientaci, logické a pojmové myšlení, matematické schopnosti, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, pohotovost, pozornost i fantazii.