Skip to content

Ochrana osobních údajů

INFORMACE TESTOVÁNÍ COVID-19

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

S ohledem na výskyt onemocnění COVID-19 a aktuální povinnosti stanovené Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví je prováděno testování na přítomnost nákazy virem SARS-CoV-2. V této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů Vašich dětí. Rádi bychom Vám tímto v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) poskytli základní informace o tom, proč osobní údaje při testování zpracováváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dále naloženo.

Správcem osobních údajů je Základní škola Lednice, okres Břeclav, IČO: 60680270 se sídlem Břeclavská 510, 691 44 Lednice (dále jen „Správce“).

Kontaktními údaje správce:

 • E-mail:zslednice@zslednice.cz, ID: 600112411

Identifikace pověřence a jeho kontaktní údaje:

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: ON-EPD s.r.o. – JUDr. Milan Ondrášek

V případě, že máte jakékoliv dotazy ve věci výše uvedené záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím uvedené kontaktní údaje.

Při testování na onemocnění COVID-19 může docházet ke zpracování následujících osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • číslo pojištěnce,
 • zdravotní pojišťovna,
 • datum provedení testu,
 • výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
 • případně údaje prokazující výjimku z provedeného testování.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účely:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí v prostorách školského zařízení a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro děti, žáky, studenty, ale i zaměstnance,
 • případně k předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných osob k hrazení nákladů souvisejících s testováním.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření“) plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

Každý zákonný zástupce má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

 • přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • opravu/aktualizaci údajů (čl. 16 GDPR),
 • výmaz údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
 • přenositelnost údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
 • námitku proti zpracování (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.

Osobní údaje vztahující se k testování vašich dětí na onemocnění COVID-19 budou Správcem uchovávány minimálně po dobu trvání mimořádného opatření, případně po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávněnosti Správce nárokovat úhradu nákladu souvisejících s testováním.

Příjemcem osobních údajů mohou být příslušné orgány ochrany veřejného zdraví.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti vhodným způsobem informovat ostatní osoby o rizicích na pracovišti. Například, že na pracovišti se vyskytuje (vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do kontaktu s ostatními osobami. V takovém případě postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Informace o konkrétní osobě Správce zásadně nesděluje. Je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní informace, činí tak Správce pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby žádným způsobem nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí, důstojnosti a integrity osoby.

V Lednici dne 12. dubna 2021

Mgr. Stanislav Straškrába

            Správce

Informační povinnost správce

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení GDPR“), si vás naše organizace dovoluje informovat o postupech zpracovávání a zásad ochrany vašich osobních údajů.

 1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je: Základní škola Lednice, okres Břeclav zastoupená: ředitelem Mgr. Ladislavem Dostálem, e-mail: dostal@zslednice.cz, ID datové schránky: da8pd5m (dále jen „škola“).

 1. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci, musíme mít dle Nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám bude napomáhat chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: JUDr. Milan Ondrášek, e-mail: on-epd@email.cz

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje (osobní údaje vašich dětí) v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Z jakého důvodu zpracovává škola osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6. Nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

 • splnění právních povinností, které nám ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) – čl. 6., písm. c) GDPR,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni – čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR,
 • plnění smlouvy – čl. 6., písm. b) GDPR.

Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašeho dítěte na základě vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Jednoduše řečeno to znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 1. Kdy předáváme vaše osobní údaje (osobní údaje vašeho dítěte) jiným subjektům?

V případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. ČŠI). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí zpracování dat). Ředitel školy nicméně důsledně zakazuje předávání osobních údajů třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky/děti). 

 1. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

 1. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy školy (především dle schváleného spisového a skartačního řádu).

 1. Jaká máte práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je můžete uplatnit?

Na školu se můžete obracet za účelem uplatnění práva:

•          na přístup k osobním údajům,

•          na opravu osobních údajů,

•          na výmaz osobních údajů,

•          na omezení zpracování osobních údajů,

•          vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

•          na přenositelnost údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: da8pd5m, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: zslednice@zslednice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Základní škole Lednice, okres Břeclav, Břeclavská 510, 691 44 Lednice. Nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese: Břeclavská 510, Lednice

 1. Musíte zaplatit a kdy se Vám dostane odpovědi?

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).

Škola má povinnost informovat Vás do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost přijata zaměstnancem školy. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Pokud se domníváte, že nezákonně nakládáme s Vašimi osobními údaji (osobními údaji Vašich dětí), popřípadě nějakým způsobem porušujeme výše uvedené, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů.